Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Soundstream EGA1000.2X

1 × 222 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 200 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 44,2A
Wirkungsgrad 67,1%

1 × 676 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 81A
Wirkungsgrad 62,3%

676 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus