Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Mac Audio Fearless 4000

1 × 139 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 131 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 119 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 55,2A
Wirkungsgrad 63,8%

1 × 380 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 324 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 89,8A
Wirkungsgrad 53,9%

648 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus