Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

ZAR3

1 × 150 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 129 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,1A
Wirkungsgrad 65,6%

1 × 392 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 49,4A
Wirkungsgrad 58,8%

392 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus