Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

CAP 2.200

1 × 123 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 118 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,5A
Wirkungsgrad 69,4%

1 × 353 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 46,2A
Wirkungsgrad 57,1%

353 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus