Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Kicker KX-850.2

1 × 274 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 55,6A
Wirkungsgrad 68,2%

1 × 841 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 98,1A
Wirkungsgrad 64%

841 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus