Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Powerbass XAX-4160FD

1 × 81 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 77 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 70 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 26A
Wirkungsgrad 79,5%

1 × 216 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 190 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 39,4A
Wirkungsgrad 71,6%

380 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus