Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Weconic VX-160

1 × 38 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 35 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 8,4A
Wirkungsgrad 62,4%

1 × 106 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 14,3A
Wirkungsgrad 55%

106 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus