Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Punch 300S

1 × 111 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 104 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 21,2A
Wirkungsgrad 72,7%

1 × 331 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 38,3A
Wirkungsgrad 64,1%

331 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus