Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Boltar XI

1 × 262 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 262 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 62,8A
Wirkungsgrad 61,9%

1 × 829 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 113,3A
Wirkungsgrad 54,6%

1 × 882 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 158A
Wirkungsgrad 42%

882 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus