Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hertz EP2X

1 × 253 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 233 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 49,7A
Wirkungsgrad 69,3%

1 × 762 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 89A
Wirkungsgrad 63,9%

762 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus