Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

MMATS Pro Audio SQ4100

1 × 120 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 113 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 100 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 49,8A
Wirkungsgrad 59,5%

1 × 306 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 266 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 79,6A
Wirkungsgrad 49,2%

532 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus