Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Colossus XI

1 × 576 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 576 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 142A
Wirkungsgrad 60,5%

1 × 1681 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 234A
Wirkungsgrad 54%

1 × 2048 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 341A
Wirkungsgrad 45,5%

2048 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus