Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio Art 200.2T

1 × 151 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 137 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 30,2A
Wirkungsgrad 67,2%

1 × 441 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 54,4A
Wirkungsgrad 60,1%

1 × 634 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 90,1A
Wirkungsgrad 52,5%

634 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio Art 200.2T

1 × 149 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 132 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 29,3A
Wirkungsgrad 66,9%

1 × 400 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 51,5A
Wirkungsgrad 58%

1 × 525 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 83,3A
Wirkungsgrad 47%

525 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus