Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Alphasonik PMA2500A

1 × 224 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 203 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 44,3A
Wirkungsgrad 67,9%

1 × 666 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 79,7A
Wirkungsgrad 62,3%

666 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus