Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Megakick SilverSonic 2600

1 × 107 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 100 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 88 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 42,1A
Wirkungsgrad 62,2%

1 × 272 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 225 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 68A
Wirkungsgrad 49,4%

450 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus