Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

US Amps Xterminator 50X

1 × 71 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 64 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 14,4A
Wirkungsgrad 65,8%

1 × 196 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 25,4A
Wirkungsgrad 57,2%

196 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus