Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

MB Quart RAA2400

1 × 240 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 240 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 49,5A
Wirkungsgrad 71,9%

1 × 829 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 91,2A
Wirkungsgrad 67,9%

829 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus