Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Lanzar Optidrive 500 TMS

1 × 286 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 286 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 68,7A
Wirkungsgrad 62,1%

1 × 1063 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 140A
Wirkungsgrad 56,7%

1063 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus