Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Autotek Model 99

1 × 129 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 129 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 32,9A
Wirkungsgrad 58%

1 × 484 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 67,5A
Wirkungsgrad 53,5%

484 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus