Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Audio System X300.2

1 × 298 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 286 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 59,1A
Wirkungsgrad 71,6%

1 × 992 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 109A
Wirkungsgrad 67,9%

1 × 1513 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 180A
Wirkungsgrad 63,2%

1513 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus