Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Punch 40ix DSM

1 × 57 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 54 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 11,5A
Wirkungsgrad 69,6%

1 × 172 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 20,4A
Wirkungsgrad 62,3%

172 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus