Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Cadence Ultrashock A4

1 × 92 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 92 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 92 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 40,5A
Wirkungsgrad 67,4%

1 × 350 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 289 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 71,5A
Wirkungsgrad 60,3%

525 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus