Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

StreetPower FMA 10.2s

1 × 169 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 33,3A
Wirkungsgrad 69,5%

1 × 529 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 60,1A
Wirkungsgrad 65,7%

1 × 745 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 99,3A
Wirkungsgrad 56,4%

745 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus