Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Zapco Z150

1 × 100 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 92 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 20,8A
Wirkungsgrad 65,6%

1 × 286 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 37,2A
Wirkungsgrad 56,9%

286 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Zapco Z150

1 × 100 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 93 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 21,2A
Wirkungsgrad 65,1%

1 × 292 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 38A
Wirkungsgrad 57%

292 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus