Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Power 1000a2

1 × 374 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 369 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 79,3A
Wirkungsgrad 69,4%

1 × 1183 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 141A
Wirkungsgrad 62,6%

1183 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus