zur Verfügung gestellt von infinity aus dem Klangfuzzi-Forum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Macrom 44.07

1 × 66 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 63 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 58 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 28,4A
Wirkungsgrad 60,3%

1 × 190 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 164 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 47A
Wirkungsgrad 51,6%

328 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus