Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Carpower Power-2/250

1 × 129 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 121 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27,1A
Wirkungsgrad 66,2%

1 × 396 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 49,5A
Wirkungsgrad 59,7%

396 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus