Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Punch P400-2

1 × 142 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 136 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27,8A
Wirkungsgrad 72,3%

1 × 449 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 51,1A
Wirkungsgrad 65,2%

449 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus