Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Soundstream Reference REF800.2

1 × 272 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 54,9A
Wirkungsgrad 69,6%

1 × 829 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 100A
Wirkungsgrad 62,4%

829 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus