Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Lanzar Optidrive 2200

1 × 132 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 132 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 33,3A
Wirkungsgrad 58,8%

1 × 502 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 71,3A
Wirkungsgrad 52,5%

502 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus