Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Lanzar Optidrive 2500

1 × 306 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 306 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 73,2A
Wirkungsgrad 62,4%

1 × 1024 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,2V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 135A
Wirkungsgrad 57,5%

1024 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus