Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

American Graffity ARPA AG 360

1 × 62 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 59 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 55 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 25,5A
Wirkungsgrad 63,6%

1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 45A
Wirkungsgrad 56,1%

338 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus