Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Soundstream Rubicon RUB600-4

1 × 83 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 98 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 98 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 45,2A
Wirkungsgrad 64,3%

1 × 380 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 380 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 102A
Wirkungsgrad 55,6%

760 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus