Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Caliber CA 510 PRO

1 × 222 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 210 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 49,7A
Wirkungsgrad 62,7%

1 × 576 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 84,5A
Wirkungsgrad 50,9%

576 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus