Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Carpower Syntex-2/300

1 × 185 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 36,2A
Wirkungsgrad 69,2%

1 × 552 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 63,2A
Wirkungsgrad 64,7%

1 × 761 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Stromaufnahme 106A
Wirkungsgrad 53,1%

761 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus