zur Verfügung gestellt von slipstream aus dem Klangfuzzi-Forum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

CAP 4.200 MKII

1 × 68 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 64 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 57 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 28,1A
Wirkungsgrad 60,1%

1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 169 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 48A
Wirkungsgrad 52,2%

338 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus