zur Verfügung gestellt von Fabian aus dem Epicenter-Forum

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hollywood HV 200.4

1 × 77 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 72 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 64 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 30,8A
Wirkungsgrad 61,6%

1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 172 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 50,3A
Wirkungsgrad 50,5%

344 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus