Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Power Acoustik Area 51

1 × 65 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 60 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 59 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 27,9A
Wirkungsgrad 63%

1 × 185 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 174 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 48,6A
Wirkungsgrad 53,1%

348 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus