Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

RA Motovative Audio Ramses 4

1 × 95 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 95 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 86 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 42A
Wirkungsgrad 60,4%

1 × 306 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 256 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 71A
Wirkungsgrad 53,4%

512 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus