Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Crunch Power One X2100

1 × 62 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 58 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 13,5A
Wirkungsgrad 63,4%

1 × 164 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 22,8A
Wirkungsgrad 53,2%

1 × 169 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 2 Ohm
Stromaufnahme 31,6A
Wirkungsgrad 40%

169 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus