Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Power Dynamics 4060A

1 × 75 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 73 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 63 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 32,9A
Wirkungsgrad 56,9%

1 × 204 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 50,8A
Wirkungsgrad 45,6%

312 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus