Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Phoenix Gold RSd 500.4

1 × 82 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 80 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 74 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 34,2A
Wirkungsgrad 64,1%

1 × 276 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 246 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 62A
Wirkungsgrad 58,9%

492 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus