Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Zeus ZXi9000

1 × 320 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 289 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4 Versorgungsspannung
Stromaufnahme 61,8A
Wirkungsgrad 69,8%

1 × 930 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 109,4A
Wirkungsgrad 63,9%

930 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Zeus ZXi9000

1 × 320 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 291 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 61,8A
Wirkungsgrad 69,8%

1 × 918 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 109A
Wirkungsgrad 62,9%

918 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Zeus ZXi9000

1 × 324 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 291 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 62,7A
Wirkungsgrad 69,2%

1 × 930 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 109,5A
Wirkungsgrad 63,4%

930 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus