Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hollywood Excursion HXA 45

1 × 60 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 57 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 53 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 26,4A
Wirkungsgrad 59%

1 × 188 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
2 × 161 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 46,5A
Wirkungsgrad 51,4%

322 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus