Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Hifonics Zeus ZXi9002

1 × 324 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 289 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4 Versorgungsspannung
Stromaufnahme 62,4A
Wirkungsgrad 69,1%

1 × 924 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 105,8A
Wirkungsgrad 65,7%

924 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus