Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Profile California 1200SX

1 × 216 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 199 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
Stromaufnahme 42,5A
Wirkungsgrad 69,8%

1 × 625 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 76A
Wirkungsgrad 61,4%

625 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus