Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Alpine 3566

1 × 38 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 35 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 30 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm

4 × 28 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
2 × 56 Watt Kanal 5 + 6 an 4 Ohm
Stromaufnahme 32A
Wirkungsgrad 51,6%

4 × 26 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm +
1 × 169 Watt Kanal 5 + 6 gebrückt an 4 Ohm
Stromaufnahme 42,5A
Wirkungsgrad 47,6%

Kommentare von Disqus