Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Rockford Fosgate Power 1000.2

1 × 400 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 400 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 82,5A
Wirkungsgrad 72,4%

1 × 1260 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 146,7A
Wirkungsgrad 64,6%

1260 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus