Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Eton ECC 500.4

1 × 77 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 73 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm

2 × 72 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm +
2 × 111 Watt Kanal 3 + 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 41,8A
Wirkungsgrad 65,1%

2 × 113 Watt Kanal 1 + 2 an 2 Ohm +
2 × 181 Watt Kanal 3 + 4 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 76A
Wirkungsgrad 57,5%

588 Watt Gesamtleistung

 

Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Eton ECC 500.4

Rear-Kanäle
1 × 121 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 117 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm

2 × 72 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm +
2 × 114 Watt Kanal 3 + 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 42,1A
Wirkungsgrad 65,7%

2 × 113 Watt Kanal 1 + 2 an 2 Ohm +
2 × 190 Watt Kanal 3 + 4 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 74,3A
Wirkungsgrad 60,8%

606 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus