Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V

Eton EC 500.4S

1 × 65 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 63 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm

2 × 62 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm +
2 × 111 Watt Kanal 3 + 4 an 4 Ohm
Stromaufnahme 39,2A
Wirkungsgrad 65,4%

2 × 97 Watt Kanal 1 + 2 an 2 Ohm +
2 × 182 Watt Kanal 3 + 4 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
Stromaufnahme 70,2A
Wirkungsgrad 59,3%

558 Watt Gesamtleistung

Kommentare von Disqus